توضیحات

«…خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند. خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند!
و بدا به حال آنانی که در این قافله نبودند!…»

فرازی از پیام امام خمینی به مناسبت قبول قطعنامه ۵۹۸/ ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷