توضیحات

خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند. خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند!
و بدا به حال آنانی که در این قافله نبودند…