توضیحات

من را می کشند، مادرم را می کشند، پدرم را و خانواده ام را…
و گویی در این جهان هیچکس خونهای بر زمین ریخته شده ی ما را نمی بیند.
کاش کاری کنید که همه بدانند…

#خون_من_را_به_اشتراک_بگذارید