توضیحات

داغ سهند
تصویرسازی جهت بیلبورد
کنگره بزرگداشت شهدای آذربایجان شرقی
آذرماه ۱۴۰۲