توضیحات

کلیپ نقاشی علمای شهید جهان اسلام
نجف اشرف، در آستانه ی اربعین حسینی ۱۳۹۵