توضیحات

رویای کودک اقصی
اجرای زنده در شب شعر “طوفان واژه ها”
با همکاری موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی
اکرولیک روی بوم۱۱۰ در ۱۴۵ سانتیمتر
آبان ماه ۱۴۰۲