توضیحات پروژه

به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی/ ۱۳۸۸