توضیحات

شب‌ستیزان
یادبود رهبران آزادی‌بخش
شیخ ابراهیم زکزکی
شهید ملکوم ایکس و نلسون ماندلّا
مهرماه ۱۴۰۲