توضیحات

پوسترسردار آسمان ها / یادبود سردار آسمان ها، شهید حاج احمد مایلی / به سفارش دوستان شهید / مرداد ۱۴۰۲