توضیحات

شب شعر مردمی، در استقبال از سفر نوروزی مقام معظم رهبری به مشهد
به سفارش ستاد مردمی استقبال سفر نوروزی مقام معظم رهبری به مشهد/ ۱۳۹۱