توضیحات

پوستر مستند سپهر
زندگی و زمانه ابوالفضل سپهر (شاعر دفاع مقدس)

به سفارش محمد مهدی خالقی/ ۱۳۹۷