توضیحات

به سفارش معاونت جوانان ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی/ ۱۳۹۶

• طراح نامواره: استاد مسعود نجابتی