توضیحات

شهیدان خدایی / شعر: مرحوم سلمان هراتی / عکس : محمد حسین حیدری / لی‌آوت: محمد رضا میری / به سفارش انجمن هنرهای تجسمی بنیاد روایت فتح