توضیحات

شهید رسول دوست محمدی، اولین شهید اغتشاشات علیه عفاف و حجاب در مشهد/ شهریور ۱۴۰۱