توضیحات

به مناسبت روز جهانی قدس ۱۴۰۰/ اردیبهشت ۱۴۰۰

به سفارش فرهنگسرای امت