توضیحات

بازآفرینی کاشی‌های زرین فام در کارگاه نقش بهشت/ ۱۳۹۵