توضیحات

نشان کارگاه بین المللی گرافیک «قدس پایتخت فلسطین»

به سفارش اتحادیه بین المللی امت واحده و نهضت مردمی پوستر انقلاب/ ۱۳۹۸

• طرح اولیه خط: روح الله ابوالفضلی