توضیحات

کلیپ نقاشی پیشاهنگ جهاد و شهادت، سید مجتبی نواب صفوی

به سفارش سازمان سازمان فرهنگی هنری شهرداری مشهد/ دی ۱۳۹۵