توضیحات

پوستر قهرمان بوسنی جهت شرکت در نمایشگاه پوستر راهپیمایی مارش میرا، سربرنیتسا، بوسنی تیرماه ۱۴۰۲