توضیحات

به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت مصطفی بدرالدین (ذوالفقار)

به سفارش موسسه شهید سید سید ذوالفقار/ لبنان/ اردیبهشت ۱۴۰۰