توضیحات

تیتراژ ویژه برنامه‌ی افطار شبکه‌ی خراسان (ماهِ ماه).
کلیه‌ی مراحل پیش تولید و تولید این اثر بر عهده‌ی من بوده است.

طراحی، اجرا و تدوین: سید محمدرضا میری
۱۳۸۸