توضیحات

پوستر مستند انقلاب سرهای پران /از سری مستند( انقلاب‌های جهان) /به سفارش تهیه کننده /آبان ۱۴۰۰