توضیحات

پوستر مستند بازگشت جمجه ها /از سری مستند( انقلاب‌های جهان) /به سفارش تهیه کننده/آبان ۱۴۰۰