توضیحات

پوستر مستند زردهای سرخ/از سری مستند( انقلاب‌های جهان)/به سفارش تهیه کننده/تیر ۱۴۰۰