توضیحات

پوستر مستند صدای شکستن چند استخوان /از سری مستند( انقلاب‌های جهان) /به سفارش تهیه کننده /خرداد ۱۴۰۰