توضیحات

«خداوند بر تندرستان واجب کرده تا امور نیازمندان و فقیران را بر عهده گیرند.»
امام رضا علیه السلام