توضیحات

به سفارش سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری مشهد/ مرداد ۱۳۹۵