توضیحات پروژه

به سفارش فرهنگسرای انتظار، مشهد مقدس/ ۱۳۹۲