توضیحات

نقاشی تمثال هنرمند شهید علی تاج احمدی
جهت تقدیم به گروه هنری شهید تاج احمدی
قزوین
آبان ۱۴۰۲