توضیحات

به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد/ ۱۳۸۸