توضیحات

پوسترهای جشنواره امام رضا
سفارش دهنده بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
مهر ۱۴۰۲