توضیحات

به سفارش سازمان تبلیغات اسلامی/ مرداد ۱۳۹۹

• عکس: رضا غریبی