توضیحات پروژه

به سفارش سازمان تبلیغات اسلامی/ مرداد ۱۳۹۹
• عکس: رضا غریبی