توضیحات

به سفارش بنیاد روایت فتح/ ۱۳۹۶

• عکاس: علی فریدونی