توضیحات

امام ما به تو بدهکاریم
به خطت
به میراثت
و به آن کسی که مرد و مردانه پای تو ایستاده
و خودش را بین ما و تو حجاب نکرده
و حرص می‌خورد که تو تحریف نشوی
و آب میشود که راه تو معوّج نشود
و فرزند تو نیست اما در تو ذوب شده

تعارف که نداریم
تو هم اگر بین ما و ولیّ خدا حجاب می‌شدی ما به تو هم بدهکار نبودیم

با بیتت که اصلا تعارف نداریم
ولایت هر کسی به خمینی افضل است از ولادتش از خمینی
تمام!