توضیحات

به سفارش دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب (راه)/ ۱۳۸۶