توضیحات

پرتره ابوالشهیدین مرحوم لشکری و شهیدان علی اکبر و علی اصغر لشکری/ اسفند ۱۳۹۹

جهت هدیه به مادر مکرمه شهیدان