توضیحات

به سفارش موسسه رسانه های مجازی آستان قدس رضوی/ اردیبهشت ۹۹

خوشنویسی اولیه جهت نشان نوشته: روح الله ابوالفضلی