توضیحات

پوستر تجربی/ تولید۱۳۸۳/ انتشار ۸۹

تصویر این پوستر متعلق به شهید مهدی( محمد علی) میرزایی از شهدای والامقام بیرجند است. این اثر همچنین در سال ۹۰ جهت نصب در اتاق کار مدیران نظام در سایت نهضت مردمی پوستر انقلاب قرار گرفت و انتشار مجازی و حقیقی یافت و تیراژ مردمی و دولتی خوب نیز نصیب خود نمود.
به جهت تولید و توزیع این پوستر، بنده با کمال افتخار، دوبار تقدیر از طرف مادر بزرگوار شهید میرزایی را در کارنامه ی خود دارم.