توضیحات

موشن گرافیک کافه رستوران زینو/ ۱۳۹۷

• تصویرسازی و مدیر هنری: سید محمدرضا میری
• انیمیت: سمیه میرزایی، زهرا یوسفی
• تدوین: سمیه میرزایی
• پشتیبانی: رضا غریبی