توضیحات

بزرگداشت شهدای علوم پزشکی خراسان/ ۱۳۸۸

طراحی در موضوع یادواره‌های شهدا با وجود تعدد یاواره‌ها و سفارش پوسترهای دولتی و القای تکرار در استخدام نمادها در این گروه از پوسترها و ظلم مضاعفی که از این طریق به فرهنگ ایثار و شهادت شده است، همیشه برای من همراه بوده با یک مبارزه ی فعال در تولید گرافیک کارهای متفاوت و نمادهای تقریبا بکر و یا استفاده ای متفاوت از نمادهای تکراری. بدیهی است در این دعوا همیشه طراح پیروز نیست. اما بهترین و آزادانه ترین پوسترهایی که من در این باره طراحی کرده ام، عمدتا سفارش دهنده اش تشکل های مردمی و دانشجویی بوده اند که دست مرا در نمادیابی و گرافیک کار باز گذاشته اند. این پوستر، یکی از آن‌هاست.