توضیحات پروژه

تقدیم به مردم شهید پرور گلشهر، مهد مدافعان حرم/ تیر ۱۳۹۵