توضیحات

پوستر بزرگداشت تشییع حماسی شهید جمهور و شهدای خدمت
تصویرسازی با اکرلیک روی بوم
تیرماه ۱۴۰۳