توضیحات

۲۹ بهمن تبریز
به سفارش حوزه هنری آذربایجان شرقی
بهمن ۱۴۰۲