جلسه داوری فراخوان آرایه‌های شهری استقبال از بهار ۹۶ در محل نگارخانه سلطان علی شهری
زمستان ۱۳۹۵

golmikh-news-davari-01

golmikh-news-davari-02

golmikh-news-davari-03